November 15, 2007

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ကို အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျခင္း

Pyae Sone | 7:10 PM |
လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ပတ္က အထိန္းသိမ္းခံေနရသည့္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံမွ သတင္းစကား ၾကားရေစသင့္ေၾကာင္း က်ေနာ္က သတင္းသံုးသပ္ခ်က္တခု ေရးခဲ့ေသးသည္။ ယခုေတာ့ ကုလသမဂၢ အထူးသံကိုယ္စား လွယ္ အီဗရာဟင္ ဂန္ဘာရီမွတဆင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တခု ျပဳလာခဲ့သည္။ ဤသတင္းကို
ၾကားရသည့္အေပၚ ၀မ္းသာႀကိဳဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူသိရွင္ၾကား ယခုထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ျဖင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ယခုအႀကိမ္ အိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းခံေနရစဥ္ကာလအတြင္း ႀကီးစိုးေနခဲ့သည့္ တိတ္ဆိတ္မႈကို ၿဖိဳခြင္းလိုက္သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္သြားသည့္ ဂန္ဘာရီ၏ ယခုခရီးစဥ္တြင္ ထူးထူးျခားျခားေျပာစရာ မရွိဘဲ ခရီးစဥ္လည္း အရႈံးျဖင့္ အဆံုးသတ္ရေတာ့မလို ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဂန္ဘာရီ ကို ကယ္တင္ခဲ့ သည္ဟု ေျပာႏိုင္ၿပီး ဂန္ဘာရီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေၾကျငာခ်က္ကို ကိုင္ကာ ကုလသမဂၢသံတမန္ေရး ႀကိဳးပမ္း မႈအတြက္ ရလဒ္အျဖစ္ ျပန္၍တင္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။
ယခုအခ်ိန္တြင္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္အေပၚ ဂရုတစိုက္သံုးသပ္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ၾကရန္ ျဖစ္ၿပီး သူမအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ မည္သို႔ရပ္တည္ေနေၾကာင္း နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားရန္ပင္ ျဖစ္သည္။
ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္ ကို ေက်းဇူးတင္ ေၾကာင္းေဖာ္ျပ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ကုလသမဂၢ၏ အေနအထားကို အားျဖည့္ေပးခဲ့သည္။ သူ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ မဆုတ္မနစ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္သည္ဟု ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ခ်က္ခ်င္းဆိုသလိုပင္ အထူးအေရးႀကီးသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေဖာ္ျပလာခဲ့သည္။ အတိတ္ကာလက စစ္အစိုးရ၏ “ဆက္ဆံေရးအရာရွိမ်ား” ေပၚလာလိုက္၊ ေပ်ာက္သြားလိုက္ ရွိခဲ့သည္ကို ၾကံဳခဲ့ရၿပီး သူမက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ၾကည္ကို သူမႏွင့္ စစ္အစိုးရအၾကား လြန္းထိုးဆက္သြယ္ေရးအတြက္ ဆက္ဆံေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ သည္ကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
“ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔က က်မတို႔၏ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္၍ ပံုမွန္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း” ဆိုခဲ့သည္။ “ပဏာမအဆင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈ မ်ားသည္ မၾကာမီ အဆံုးသတ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု က်မက ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ (နအဖ) ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဓိပၸာယ္ျပည့္၀ေသာ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိသည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေစာလွ်င္စြာ စတင္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္” ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆက္ဆံေရး၀န္ႀကီးခန္႔အပ္မႈကို တည္တံ့စည္းေႏွာင္မႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တခုအျဖစ္ ပါးနပ္ လိမၼာစြာ အေလးအနက္ထား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ အတိတ္ကာလမ်ားက အလားတူဆက္ဆံေရးအရာရွိ ခန္႔အပ္ ခဲ့ျခင္းမ်ားမွာ စစ္အစိုးရက အခ်ိန္ဆြဲရန္ႏွင့္ လႈပ္သာလွည့္သာ ကစားႏိုင္ရန္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ၾကံစည္မႈမ်ား ျဖစ္ေနခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပင္။
ဤအခ်က္မွာ သူမေပးလိုသည့္ သတင္းစကားတြင္ ေသခ်ာတြက္ဆ၍ ေရွ႕တိုးလိုက္သည့္ ေျခလွမ္းတခုျဖစ္ၿပီး သူမက စစ္ အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္စကားေျပာရန္ကိစၥကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ၾကည္ႏွင့္ ေျပာ ဆိုေနရံု မွ်ျဖင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚရန္အတြက္ လံုေလာက္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။
ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ သူမက စစ္အစိုးရႏွင့္ စိတ္လိုလက္ရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လို ေၾကာင္း ဆႏၵသေဘာထားကိုလည္း ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ ဤေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း၌ ကုလသမဂၢ၏ၾကား၀င္ ေဆာင္ ရြက္ေပးမႈကိုလည္း ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။
“ႏိုင္ငံ၏ အက်ဳိးစီးပြားကိုၾကည့္၍ က်မက ဤေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ရန္ အဆင္သင့္ရွိေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႔က က်မတို႔၏ ဤႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေစရန္ လိုအပ္သလို ပူးေပါင္းကူညီေပးမႈကိုလည္း ႀကိဳဆိုပါသည္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေရးသားခဲ့သည္။
ပို၍ စိတ္၀င္စားဖြယ္အခ်က္မွာ သူမက သူမ၏ အတိုက္အခံပါတီ၊ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရပါတီ အမ်ဳိးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ကို အေလးေပး ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ႏုိဘဲလ္ဆုရွင္ သူမက NLD ပါတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္ေနသည္ႏွင့္အညီ၊ သူမပါတီ၏ လမ္းၫႊန္မူ၀ါဒ၊ ဆႏၵ သေဘာထားမ်ား အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုလည္း ဆိုခဲ့ေသးသည္။
အမွန္တြင္ ဤအခ်က္မ်ားက အသစ္ျဖစ္သည့္ အခ်က္မ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ဤတႀကိမ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က အလွည့္အေျပာင္းအသစ္သို႔ ဦးတည္လာခဲ့ပါသည္။ “ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဒီမိုကေရစီ အင္အား စုမ်ား၏ စုစည္းညီၫြတ္မႈႏွင့္ အမ်ဳိးသား ညီၫြတ္မႈသည္ မရွိမျဖစ္ အထူးအေရးတႀကီးလိုအပ္ေနသည္။ သို႔ အတြက္ေၾကာင့္ အက်ယ္အျပန္႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အင္အားစုမ်ား၊ အထူးသျဖင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြား ဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ အျမင္မ်ားကို အေလးနက္ထား၍ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားရန္ က်မတြင္ တာ၀န္ရွိေနသည္” ဟု ျဖည့္စြက္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
အမွန္ဆိုရလွ်င္ ဤထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္သည္ ေသခ်ာေတြး၍ ဂရုတစိုက္ ျပင္ဆင္ထားေသာ သတင္းစကား ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားကို ေဖာ္ျပထည့္သြင္းထားခဲ့သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံအတြင္း ဖရိုဖရဲၿပိဳကြဲရသည့္အေျခအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿပိဳကြဲမည္ဟူေသာ စိုးရိမ္ပူပန္ခ်က္မ်ား၊ ေၾကာက္ရြံ႔စိုးရိမ္ေနမႈမ်ားကိုလည္း ေျပလည္ေစေအာင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားခဲ့ ပါသည္။
အိမ္တြင္ ေရဒီယိုကို ပံုမွန္နားေထာင္ေလ့ရွိသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တခ်ဳိ႕ေသာ “ျမန္မာ့အေရးကၽြမ္းက်င္သူ” ဆို သူမ်ား၊ ေဒသတြင္းရွိ အစိုးရမ်ားက စိုးရိမ္ေဖာ္ျပေနၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသာ ရုတ္ခ်ည္းအေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ခဲ့လွ်င္ အီရတ္ကဲ့သို႔၊ ယူဂိုဆလားဗီးယားကဲ့သို႔ ၀ရုန္းသုန္းကား အေနအထားမ်ဳိးႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရႏိုင္သည္ဟူေသာ စိုးရိမ္ပူပန္ခ်က္ မ်ားကိုလည္း ၾကားသိထားၿပီး ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
သူမ ေပးခဲ့သည့္ သတင္းစကားမွာ သူမက အစိုးရေျပာင္းလဲေရးလုပ္ရန္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ထားခ်က္မရွိဘဲ၊ “ဒီမိုကေရစီ နည္းက် စုစည္းညီၫြတ္မႈႏွင့္ အမ်ဳိးသား ညီၫြတ္ေရး”သာ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေလးေပးေဖာ္ျပထားသည္မွာ သူမအေနျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးလမ္းေၾကာင္းကိုသာ ေမွ်ာ္ လင့္ထားေၾကာင္းႏွင့္ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ စြပ္စြဲထားသလို အလံုးစံု ပ်က္သုဥ္းေရး၊ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ “ေနာက္ဆံုးတိုင္ က်မအေနျဖင့္ အျပဳ သေဘာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးလမ္းေၾကာင္းကိုသာ ဦးတည္ခ်က္ထားရွိၿပီး အစိုးရႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားကိုလည္း ဤစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ က်မႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္” ဟု ဆိုခဲ့ပါသည္။
သူမ၏ သတင္းစကားက အခ်ိန္ကိုက္ စကၤာပူ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀း မတိုင္မီ ထြက္ေပၚလာျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ထိန္းသိမ္းခံေနရေသာ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္က ဤေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းကို ေဖာ္ျပရန္ ေမ့ေလ်ာ့ မထားခဲ့ဘဲ ေအဆီယံ အဖြဲ႔၏ အခန္းက႑ကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားခဲ့ရာ၌ “က်မအေနျဖင့္ ယံုၾကည္သည္မွာ က်မတို႔၏ႏိုင္ငံ သည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အ၀ ေလးစားလိုက္နာမႈႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာရပ္တည္လာၿပီး တည္ၿငိမ္မႈ၊ သာယာ
၀ေျပာမႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတို႔ ျဖစ္ထြန္းလာမည္ဆိုလွ်င္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား အပါအ၀င္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာ အက်ဳိး တူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရင္း ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုးအက်ဳိးေဆာင္ေပးႏိုင္ သည့္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုတြင္လည္း ေလးစားအပ္သည့္ အျပဳ သေဘာေဆာင္ေသာ အခန္းက႑က ပါ၀င္ျဖည့္ဆည္းလာႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္သည္” ဟု ေရးသားခဲ့ပါသည္။
အာဆီယံအဖြဲ႔အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္မွ ရပ္ဆိုင္းထားရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ၎ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္ သေဘာထားရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ဤသည္မွာ ေဒသဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္း အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ ၂ခု ျဖစ္ေသာ တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသို႔ တိုက္ရိုက္ေဖာ္ျပလိုက္သည့္ သတင္းစကားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤႏိုင္ငံမ်ားက ယခုအခ်ိန္တိုင္ ျမန္မာ့ အေရးတြင္ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လက္ေရွာင္ေနၾကၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကဆဲ မူ၀ါဒခ်မွတ္က်င့္သံုးေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။
သူမက အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအေၾကာင္း အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း လံုး၀မရွိပါ။ စစ္ အစိုးရက သူမကို “အေနာက္ႏိုင္ငံ၏ ရုပ္ေသးရုပ္” အျဖစ္ စြပ္စြဲေဖာ္ျပေနျခင္းကိုလည္း လ်စ္လ်ဴျပဳလိုဟန္ တူပါသည္။
သူမ၏ စာက တိုေတာင္းသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဓိပၸာယ္ျပည့္၀လွၿပီး ျပန္လည္သင့္ျမတ္လိုေသာ သေဘာထားလည္း
ပါ၀င္ေနခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံအတြင္း၊ အပရွိ အဓိကက်သည့္ အင္အားစုမ်ားအတြက္လည္း သတင္းစကားမ်ား လိုအပ္သလို အခ်က္ျပ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အၾကပ္အတည္းမ်ားေျဖရွင္းရာတြင္ ကုလသမဂၢ၏ အခန္းက႑ကို အဓိကထား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစလိုၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖစ္ေျမာက္ေစေရးအတြက္ ဆက္လက္တိုက္တြန္း အားေပးသြားရန္ ဆႏၵရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အာဆီယံအဖြဲ႔ အပါအ၀င္ ေဒသတြင္းရွိအစိုးရ မ်ား၏ အခန္းက႑ကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။
တိုင္းျပည္အတြင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ သူမက ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ အစိုးရ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါမည္ဟု အေလးေပးေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး အက်ယ္အျပန္႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အင္အားစုမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ အျမင္မ်ားကို အစဥ္အျမဲအေလးအနက္ထား၍ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသြားမည္ဟု ဆိုခဲ့ပါသည္။
ယခုအခါ အာဆီယံအဖြဲ႔၊ တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔က ဤသတင္းစကားအေပၚ မည္သို႔တုံ႔ျပန္ အေျဖေပးၾကမည္ကို ေစာင့္ ၾကည့္ရန္သာ ရွိပါေတာ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္မူ အဓိကက်ေသာ အင္အားစုမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ရဟန္းသံဃာမ်ား၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားအင္အားစုမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း သူမေျပာခဲ့သည့္အတိုင္း တုံ႔ျပန္၍ ရပ္တည္လႈပ္ရွားၾကရန္ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကလည္း သူမစကားကို တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားရန္အတြက္ တာ၀န္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါေတာ့ သည္။
၂၀၀၇ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၉ ရက္ေန႔က ဧရာ၀တီ အင္တာနက္ မဂၢဇင္း စာမ်က္ႏွာတြင္ ေအာင္ေဇာ္ ေရးသားသည့္ Decoding Aung San Suu Kyi's Statement ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။
ေအာင္ေဇာ္ | ႏို၀င္ဘာ ၁၅၊၊ ၂၀၀၇

No comments:

ျပည့္စုံ © 2013. All Rights Reserved | Powered by:Blogger

Designed by:Windroidclub