January 09, 2014

သိထားရမည့္ ObamaCare

Pyae Sone | 11:50 AM | |

ကမာၻသစ္ (kabarthit.com)®  လူမႈစီးပြား မီဒီယာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။   
 
သမၼတ အိုဘာမား တက္လာၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ လူေျပာအမ်ားဆံုးႏွင့္ ျပႆနာအျဖစ္ဆံုး ကိစၥတစ္ခုမွာ Obama-care ဟု ေခၚသည့္ စနစ္သစ္က်န္းမာေရးအာမခံျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း Obamacare အေၾကာင္း ျခံဳငံု သိထားသင့္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္မွ စတင္က်င့္သံုးမည့္ ၎အက္ဥပေဒအရ က်န္းမာေရး အာမခံ မရွိသူမ်ားသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ အခြန္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ဒဏ္ေငြအတပ္ခံရပါမည္။
ထို႔ေၾကာင့္၊ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ားကို အမ်ားနားလည္ေစရန္ လိုရင္းတိုရွင္း တင္ျပသြားပါမည္။
အေမရိကန္သမၼတ ဘာရက္ခ္ အိုဘားမား (အလယ္) ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔က ဝါရွင္တန္ ဒီစီရွိ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ အေမရိကအတြက္ သက္သာေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဥပေဒကို လက္မွတ္ ေရးထိုး အတည္ျပဳေနပံု ျဖစ္ပါသည္။


Obamacare ဆိုတာ ဘာလဲ?
သမၼတ အိုဘားမားက ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ 'လူမမာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ သက္သာေသာ ျပဳစုကုသမႈ အက္ဥပေဒ' (Patient Protection and Affordable Care Act.) ကို လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ သမၼတအမည္ကို အစြဲျပဳ၍ Obamacare ဟုသာ လူသိမ်ားပါသည္။
ဘယ္လို အာမခံ အစီအစဥ္ေတြလဲ?
က်န္းမာေရး အာမခံ အစီအစဥ္သစ္မ်ားကို အခ်ိဳ႕ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စု ဗဟိုအစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေပးကာ အခ်ိဳ႕ျပည္နယ္မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕) က လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာျပည္မွလာသူ အမ်ားဆံုးေနထိုင္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားအနက္္ ကယ္လီဖိုးနီးယား၊ နယူးေယာက္၊ ေမရီလင္း၊ နီဗားဒါး စသည္တို႔တြင္ ျပည္နယ္အစိုးရကလည္းေကာင္း၊ အင္ဒီယာနာ၊ ဗာဂ်ီးနီးယား၊ ဖေလာ္ရီဒါ စသည္တို႔တြင္ ဗဟိုအစိုးရကလည္းေကာင္း တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္၊ ေပးေဆာင္ရမည့္ အာမခံ လစဥ္ေၾကးႏွင့္ အိတ္စိုက္ကုန္က်ေငြတို႔သည္ ျပည္နယ္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု၊ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တူညီမည္ မဟုတ္ပါ။
အာမခံအစီအစဥ္မွာ ဘာေတြ ပါဝင္သလဲ?
အာမခံအစီအစဥ္အားလံုးတြင္ မပါမေနရ ပါဝင္သည့္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားမွာ-
 • အေရးေပၚကုသမႈ၊
 • ေဆး႐ံုတက္၍ အတြင္းလူနာ ကုသမႈ ခံယူျခင္း၊
 • ဆရာဝန္ၫႊန္ၾကားသည့္ ေဆးမ်ား ဝယ္ယူအသံုးျပဳျခင္း
 • ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ ေမြးစကေလး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊
 • ဓာတ္ခြဲခန္း စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား၊
 • ေရာဂါကာကြယ္ေရးႏွင့္ နာတာရွည္ေရာဂါကုသျခင္း၊ -စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
ယခင္ က်င့္သံုးေနေသာ က်န္းမာေရးအာမခံစနစ္မ်ားကဲ့သို႔ ေရာဂါရွိၿပီးသား လူမ်ားအတြက္ ႏႈန္းထားပို၍ ေတာင္းခံျခင္း၊ က်ားမခြဲျခား၍ ႏႈန္းထား သတ္မွတ္ျခင္းမ်ိဳးကို ခြင့္မျပဳပါ။ ဥပမာ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊ ႏွလံုးေရာဂါ ရွိေနသူတစ္ဦးသည္ Obamacare အစီအစဥ္တြင္ ေရာဂါမရွိ က်န္းမာသူမ်ားႏွင့္ တန္းတူ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားကိုသာ ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္၊ ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ားအား ႏႈန္းထားပိုမို ေကာက္ခံျခင္းကို ခြင့္ျပဳပါသည္။
အစီအစဥ္ပံုစံမ်ား
Obamacare အစီအစဥ္တြင္ ပံုစံ ၅ မ်ိဳး ခြဲျခားထားသည္။
ေပးေဆာင္ရမည့္ လစဥ္အာမခံေၾကးႏွင့္ အိတ္စိုက္ကုန္က်ေငြတို႔ေပၚမူတည္၍ Bronze (ေၾကး)၊ Silver (ေငြ)၊ Gold (ေ႐ႊ)၊ Platinum (ပလက္တီနမ္) ႏွင့္ Catastrophic (ေဘးဒုကၡအဆင့္) ဟု ခြဲျခားထားသည္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ လစဥ္ေၾကးနည္းလွ်င္ ဆရာဝန္ျပခ၊ ကုသစရိတ္၊ ေဆးဖိုးဝါးခတို႔ မ်ားမည္၊ လစဥ္ေၾကး မ်ားလွ်င္ အျခားစရိတ္စကမ်ား နည္းမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ၏ မိသားစု က်န္းမာေရး အေျခအေနေပၚ မူတည္ကာ မိမိ၏ ဝင္ေငြႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ကိုက္ညီမည့္ ပံုစံကို ေ႐ြးခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အစီအစဥ္ပံုစံ ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ အခမဲ့ အၾကံဉာဏ္ေပး ကူညီမည့္ဝန္ထမ္းမ်ား ရွိပါသည္။ မိမိ၏ ျပည္နယ္၊ ေနထိုင္ရာေဒသအလိုက္ ဆက္သြယ္တိုင္ပင္ႏိုင္ပါသည္။
လက္ရွိ က်န္းမာေရးအာမခံ ရွိသူႏွင့္ မရွိသူ
အခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ မိမိ၏ အလုပ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီ၊ ႐ံုးဌာနတို႔မွ က်န္းမာေရး အာမခံစနစ္တြင္ ပါဝင္ထားသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း မိမိဖာသာ သင့္ေလ်ာ္ရာ က်န္းမာေရးအာမခံ တစ္ခုခုကို ဝယ္ယူ ပါဝင္ထားၿပီး ျဖစ္ေနပါမည္။ ထိုသူမ်ားအေနႏွင့္ Obamacare အစီအစဥ္အတြက္ အထူးအေထြ ထပ္မံ လုပ္ေဆာင္စရာ မလိုေတာ့ပါ။
ထို႔အတူ၊ ဝင္ေငြနည္းသူမ်ားအတြက္ အစိုးရ၏ ယခင္ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ Medicare, Medicaid, Medi-Cal, CHIP စသည္တို႔တြင္ ပါဝင္ေနသူမ်ားသည္လည္း ဘာမွ လုပ္ေဆာင္ရမည္ မဟုတ္ပါ။
သို႔ေသာ္၊ က်န္းမာေရး အာမခံမရွိေသာ ယာယီအလုပ္၊ နာရီစား အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၊ ဆူရွီးလုပ္ငန္းကဲ့သို႔ အေသးစား ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ က်န္းမာေရး အာမခံ အစီအစဥ္ ပံုစံ ၅ မ်ိဳး အနက္မွ တစ္ခုခုတြင္ စာရင္းသြင္း ပါဝင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္တိုးမည့္ ဒဏ္ေငြ
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ကို ေနာက္ဆံုးထား၍ မည္သည့္ က်န္းမာေရး အာမခံစနစ္တြင္မွ ပါဝင္မထားသူမ်ားသည္ ယခုအက္ဥပေဒအရ ဒဏ္ေငြ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ အခြန္အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းရာတြင္ လူႀကီး တစ္ဦးလွ်င္ ၉၅ ေဒၚလာ၊ ကေလးတစ္ဦးလွ်င္ ၄၇.၅၀ ေဒၚလာ၊ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုလွ်င္ အမ်ားဆံုး ၂၈၅ ေဒၚလာအထိ ျဖစ္ေစ၊ အိမ္ေထာင္စု ဝင္ေငြ၏ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ေစ မ်ားရာႏႈန္းထားကို ေပးေဆာင္ရမည္။ ဒဏ္ေငြ ပမာဏသည္ ကုန္က်စရိတ္အနည္းဆံုး ျဖစ္ေသာ Bronze ၏ တစ္ႏွစ္စာ ႏႈန္းထားႏွင့္ အတူတူ ျဖစ္သည္။
ဒဏ္ေငြသည္ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ တိုးမည္ျဖစ္ကာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အိမ္ေထာင္စုဝင္ေငြ၏ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ လူႀကီး တစ္ဦးလွ်င္ ၃၂၅ ေဒၚလာ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အိမ္ေထာင္စုဝင္ေငြ၏ ၂.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးလွ်င္ ၆၉၅ ေဒၚလာ ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
ဒဏ္ေငြ ကင္းလြတ္ခြင့္
အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ အခ်ိဳ႕လူမ်ားသည္ အစိုးရ၏ Medicaid အစီအစဥ္အတြက္ သတ္မွတ္ဝင္ေငြထက္ မ်ားေနေသာ္လည္း အနည္းဆံုး က်န္းမာေရး အာမခံေၾကး မတတ္ႏိုင္သူမ်ား ရွိပါသည္။ စနစ္သစ္ Obamacare က်န္းမာေရးအာမခံတြင္ မပါဝင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဒဏ္ေငြ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
ဒဏ္ေငြ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕မွာ-
 •  အနိမ့္ဆံုး သတ္မွတ္ထားေသာ က်န္းမာေရး အာမခံပံုစံ (ဥပမာ၊ Bronze) သည္ အိမ္ေထာင္စု တစ္ခုလံုး၏ ဝင္ေငြစုစုေပါင္း၏ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မ်ားေနလွ်င္၊
 • မိမိ၏ ဝင္ေငြသည္ အခြန္ေပးေဆာင္ႏိုင္ေသာ ပမာဏမရွိပဲ အလြန္နည္းပါးသျဖင့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အခြန္အစီရင္ခံစာ (tax return) တင္သြင္းျခင္း မရွိလွ်င္၊
 • လြန္ခဲ့ေသာ ၂၄ လအတြင္း မေပးေဆာင္ႏိုင္ေသာ ေဆးကုသစရိတ္မ်ား ရွိေနခဲ့လွ်င္၊
 • လွ်ပ္စစ္၊ ဂက္စ္စသည့္ စြမ္းအင္ေပးေဆာင္ေရး ကုမၸဏီမ်ားမွ ဓာတ္အား ျဖတ္ေတာက္ရန္ သတိေပးစာ ရရွိထားလွ်င္၊
 • လြန္ခဲ့ေသာ ၆ လအတြင္း ေနထိုင္ရာ အိမ္၊ အိမ္ခန္းတို႔မွ ႏွင္ထုတ္ ဖယ္ရွားခံထားရလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္၊ မိမိ၏ အိမ္ကို သိမ္းယူခံရမည့္ အေျခအေန၊ အိမ္မွ ႏွင္ထုတ္ခံရမည့္ အေျခအေနတို႔ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ၾကံဳေတြ႕ေနရလွ်င္၊
 • မိသားစုဝင္မ်ားထဲမွ နာမက်န္းသူ၊ မသန္စြမ္းသူ၊ အသက္ႀကီးအိုမင္းသူမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေနရသျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားေနလွ်င္၊
 • မၾကာခင္က မိသားစု အရင္းအခ်ာ ကြယ္လြန္ထားလွ်င္၊
-ကင္းလြတ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ အျပည့္အစံုမဟုတ္ပဲ အခ်ိဳ႕ကိုသာ ေကာက္ႏုတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
အၾကံေပးခ်က္
အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္၊ မိမိ၏ အလုပ္မွ က်န္းမာေရး အာမခံထားရွိလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရ၏ Medicare, Medicaid, Medi-Cal, CHIP အစီအစဥ္တစ္ခုခုတြင္ ပါဝင္ေနလွ်င္ ျဖစ္ေစ ဘာမွ် လုပ္ေဆာင္ရန္မလိုပါ။
သို႔ေသာ္၊ က်န္းမာေရးအာမခံ၊ benefit မရွိသည့္ နာရီစား၊ ယာယီအလုပ္၊ ကိုယ္ပိုင္ အေသးစား လုပ္ငန္းမ်ိဳး လုပ္ကိုင္ေနလွ်င္ Obamacare အစီအစဥ္ တစ္ခုခုကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ မတိုင္မီ စာရင္းသြင္း ပါဝင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
စာရင္းသြင္းနည္း ေလးမ်ိဳး
Obamacare အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ရန္ အစိုးရ၏ တရားဝင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ www.healthcare.gov တြင္ သြားေရာက္ ေလ့လာ ၾကည့္သင့္ပါသည္။
စာရင္းေပးႏိုင္ေသာ နည္း ၄ မ်ိဳးမွာ-
၁။ အင္တာနက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ အြန္လိုင္း
၂။ တယ္လီဖုန္း (1-800-318-2596 / TTY: 1-855-889-4325)
၃။ လူကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး စာရင္းေပးျခင္း၊
၄။ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ ျဖည့္စြက္၍ စာတိုက္မွ ေပးပို႔ျခင္း- တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
Obamacare ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေသေသခ်ာခ်ာ ရွင္းလင္းစြာ သေဘာမေပါက္သူမ်ားသည္ နံပတ္ ၃ ျဖစ္သည့္ လူကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး အသင့္ေတာ္ဆံုးကို ေ႐ြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္မည္ဟု အၾကံေပးလိုပါသည္။
www.healthcare.gov တြင္ မိမိ၏ၿမိဳ႕ႏွင့္ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ဇစ္ စာပို႔သေကၤတတို႔ျဖင့္ အနီးဆံုး ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏိုင္ေသာ ဌာနကို လမ္းၫႊန္ေပးပါမည္။

☎ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ေသာ အခမဲ့ဖုန္းနံပါတ္မွာ- 1-800-318-2596

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရွင္းလင္းခ်က္ရႏိုင္
အစိုးရ၏တရားဝင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရွင္းလင္းခ်က္ကို ရယူႏိုင္ပါသည္။
သတိျပဳရန္- ျမန္မာမ်ား နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပထားေသာ နမူနာပံုစံသာ ျဖစ္၍ ၎အေပၚတြင္ ျဖည့္စြက္ရမည္ မဟုတ္ပါ။ နမူနာၾကည့္ကာ အဂၤလိပ္ဘာသာ ပံုစံကိုသာ ျဖည့္စြက္ တင္သြင္းရပါမည္။

ကမာၻသစ္ ’ (kabarthit.com)®  လူမႈစီးပြား မီဒီယာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
Continue reading ...

January 08, 2014

ဒါဖတ္ၿပီးမွ iOS 7+ သြင္းထားေသာ iDevice ကို ဝယ္ယူပါ...

Pyae Sone | 7:03 PM | |
iOS 7+ iDevice မ်ားကို တစ္ဆင့္ျပန္လည္ ဝယ္ယူျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္မိ (ဝယ္သူေရာ ေရာင္းသူပါ) သိသင့္သိထိုက္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္ စစ္ေဆးထိုက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာင္းစြာ သိရွိ နားလည္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

သို႔မွသာ အနာဂါတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အတားအဆီး အခက္အခဲမ်ားကို လြယ္ကူစြာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေရာင္း/ဝယ္သူမ်ားႏွင့္ iOS 7+ ပိုင္ရွင္မ်ား အတြက္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္မ်ားကို မေျပာမီ iOS 7 အေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာ နားလည္ထား ေစခ်င္ပါတယ္။

Apple က ေနာက္ဆံုးထုတ္လိုက္ေသာ iOS 7 သည္ (ဖုန္းသူခိုးမ်ား) ႏွင့္ မေတာ္တဆ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ပါက မိမိ၏ တန္ဖိုးႀကီးေသာ iDevice ကို လြယ္ကူစြာ ျပန္လည္ ရွာေဖြရယူႏိုင္ရန္ ႏွင့္ မိမိ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ ဖုန္းကို စိတ္ႀကိဳက္ မလုပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ စီမံထားတဲ့ လံုၿခံဳေရးကို တိုးျမင့္ထားပါတယ္။

iOS 7 Activation

Apple က ထုတ္လုပ္လိုက္ေသာ iDevice တိုင္းမွာ Hardware ID တစ္ခုစီပါရွိၿပီး Cellular service ရရွိႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ Internet connection ခ်ိပ္ဆက္မိတဲ့ အခါမွာ iDevice ရဲ႕တည္ေနရာကို ရွာေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွာ Carrier Contract (စာခ်ဳပ္) ႏွင့္ ရယူထားေသာ iPhone မ်ားကို Register လုပ္ၿပီးမွ သံုးစြဲသူထံ ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အကယ္၍ ထိုဖုန္း ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ေသာ္ (သို႔) အခိုးခံရခဲ့ေသာ္၊ Connection ခ်ိပ္ဆက္မိတာႏွင့္ ဖုန္း၏ တည္ေနရာကို Carrier ကုမၸဏီမွ ရွာေဖြေပးႏိုင္ေသာ္လည္း မည္သည့္ ကုမၸဏီမွ အလုပ္႐ႈပ္ခံၿပီး တာဝန္ယူၿပီး ရွာမေပးၾကပါ (USA မွာေတာင္ မလုပ္ေပးပါ)။ ဒါကို သိရွိနားလည္ထားတဲ့ ဖုန္းသူခိုးမ်ားဟာလည္း ခိုးဖုန္းမ်ားကို ျပည္တြင္းမွာထက္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ၾကပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ Apple iPhone ပိုင္ရွင္မ်ားဟာ ဖုန္းေပ်ာက္တဲ့အခါ နစ္နာေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေတြကို ေျပလည္ေစရန္ Apple က 2010 မွာ iOS 4.2 ကစလို႔ "Find My iPhone" App ကို တီထြင္ခဲ့ၿပီး 2011 အေရာက္မွာေတာ့ "iCloud" service ႏွင့္ တြဲဖက္ကာ မိမိ၏ iDevice ေပ်ာက္ဆံုးသြားတဲ့ အခါမွာ Remote system (အေဝးထိန္းနည္း) ႏွင့္ Lock ခ်ျခင္း၊ Message ေပးပို႔ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထားခဲ့ပါတယ္။

ဖုန္းေပ်ာက္သြားတဲ့ အခါမွာ ဒီနည္းနဲ႔ မိမိ၏ Personal Data ေတြကို သူမ်ားလက္ထဲ မေရာက္ေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ခိုးယူသူက ဖုန္းကို လိုခ်င္လို႔ ခိုးတာျဖစ္တဲ့ အတြက္ (message ပို႔ Lock ခ်) ေပမယ့္ ျပန္မရေတာ့တာ မ်ားပါတယ္။

iOS 6 ထိ "Find My iPhone" ႏွင့္ Lock ခ်လိုက္ေသာ ဖုန္းပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း iTunes ႏွင့္ ျပန္လည္ ခ်ိပ္ဆက္ကာ Restore လုပ္ၿပီး "New Phone" အျဖစ္ ျပန္လည္ သံုးႏိုင္ေနတဲ့ အတြက္ လံုၿခံဳမႈဟာ အျပည့္အဝ မရွိပဲ ခိုးသူ ေကာက္ရသူ မ်ားမွာ Restore ႏွင့္ အလုပ္ျဖစ္ေနဆဲပါ....

iOS 7 မွာေတာ့ အဲဒီဟာကြက္ကို ပိတ္ဆို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဖုန္းကို Lock ခ်လိုက္သည့္အခါ (သို႔) Restore ျပန္လည္လုပ္သည့္ အခါတြင္ iOS 7 ကို Update လုပ္ခဲ့စဥ္က မူလပိုင္ရွင္၏ "Apple ID" မရွိပဲႏွင့္ (လံုးဝ) ဖုန္းသံုးလို႔ မရေအာင္ Restore လုပ္လို႔ မရေအာင္ စီစဥ္ ကာကြယ္ထားလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ လူေတြ ႐ိုးသားမႈ ရွိလာေစရန္ Apple က နည္းပညာႏွင့္ သြန္သင္ေပးတယ္ လို႔ပဲ ဆိုရမလိုပါ...

ယခုေလာက္ ဆိုရင္ေတာ့ iOS 7 အေၾကာင္းကို အနည္းငယ္ ရိပ္စားမိၿပီဟု ယူဆပါတယ္...

ယေန႔ထိ ေနတိုင္းနီးပါ ေရာက္ရွိလာေသာ ေမးလ္အမ်ားစုရဲ႕ ျပႆနာဟာ iOS 7 "Activation" ျပႆနာ ျဖစ္ေနပါတယ္။
iDevice ကို Restore လုပ္သည့္အခါ iOS 7 ကို သြင္းခဲ့စဥ္က Apple ID ႏွင့္ Password ေတာင္းေနသျဖင့္ "Activation" အဆင့္ကို တစ္ဆင့္ ျပန္ဝယ္သူမ်ား မေက်ာ္ႏိုင္ၾကေပ။

"Activation" ျပႆနာကို တရားဝင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္မွာ ေရာင္းမည့္သူ (မူလပိုင္ရွင္) မွာ တာဝန္အျပည့္ရွိၿပီး၊ (မူလပိုင္ရွင္) မရွိ/မသိပါက ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်...
ဝယ္ယူသူ အေနႏွင့္လည္း ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာမႈကိုသာ ဦးစားမေပးပဲ ပိုက္ဆံမရွင္းမီ စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။


**iOS 7+ iDevice ကို တစ္ဆင့္ ျပန္ဝယ္မည့္သူမ်ား ေငြမေခ်မီ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ရန္**

၁) မိမိဝယ္ယူရန္ ရယ္ရြယ္ေသာ iOS 7 iDevice သည္ Passcode ခံထားျခင္း မရွိေစရ (ခံထားပါက ျဖဳတ္ခိုင္းပါ)
၂) Settings -> iCloud တြင္ Sign In ျဖစ္ေနသည္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရပါမည္။ ၃) ထိုေနာက္ Settings -> General -> Reset -> Erase All Content and Settings ကို ႏွိပ္ၿပီး Erase iPhone ကို ထပ္မံႏွိပ္သည့္ အခါ Apple ID ႏွင့္ Password ေတာင္းလာပါမည္။   • ထိုအခါ ေရာင္းမည့္သူအား "Password" သြင္းခိုင္းပါ။
 • Password သြင္းၿပီး Reset လုပ္ၿပီးသြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဖုန္းသည္ Restore mode ကိုေရာက္ရွိသြားပါလိမ့္မယ္၊ စိတ္မပူပါႏွင့္ အိမ္ေရာက္မွ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ Apple ID ႏွင့္ iTunes တြင္ Restore/Update လုပ္ႏိုင္သြားပါၿပီ..
 • အကယ္၍ မသြင္းေပးႏိုင္ပါက ထိုဖုန္းကို မည္မွ်ပင္ ေစ်းသက္သာေပ့ေစ (လံုဝ) (လံုးဝ) မဝယ္ယူပါႏွင့္ေတာ့။ ဤ Apple ID ႏွင့္ Password သည္ သင့္ကို ေတာက္ေလွ်ာက္ ဒုကၡေပးေနပါလိမ့္မည္။ 
 **အကယ္၍ သင္သည္ မစစ္ေဆးပဲ ဝယ္ယူခဲ့မိၿပီးသူျဖစ္ပါက မူလပိုင္ရွင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ကာ ေအာက္ပါနည္း (၂) နည္းႏွင့္ Activate လုပ္ႏိုင္ပါေသးသည္**

နည္းလမ္း (၁)

မူလပိုင္ရွင္ထံမွ Apple ID ရဲ႕ "Password" ကို ဆက္သြယ္ ေတာင္းခံျခင္း...

ဤနည္းလမ္းသည္ အလြန္ရင္ႏွီးသူမ်ား (သို႔) လူခ်င္း ေတြ႕ဆံုႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးရွိခဲ့လွ်င္သာ အဆင္ေျပႏိုင္ရန္ရွိပါတယ္။ Apple ID သည္ အေရးႀကီးတာမို႔ မိမိ၏ "Password" ကို အလြယ္တစ္ကူေပးရန္ မည္သူမွ် မမိုက္မဲတတ္ပါ...

အကယ္၍ တစ္နည္းနည္းႏွင့္ "Apple ID Password" ကို ရလာပါက Settings -> General -> Reset -> Erase All Content and Settings ကို ႏွိပ္ၿပီး Erase iPhone လုပ္ႏိုင္ပါၿပီ...
Reset လုပ္ၿပီးသြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဖုန္းသည္ Restore mode ကိုေရာက္ရွိသြားပါလိမ့္မယ္၊ စိတ္မပူပါႏွင့္ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ Apple ID ႏွင့္ iTunes တြင္ Restore/Update လုပ္ႏိုင္သြားပါၿပီ..


နည္းလမ္း (၂)

မူလပိုင္ရွင္ထံသို႔ ဆက္သြယ္ၿပီး ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ခိုင္းပါ။

၁) iCloud တြင္ SignIn လုပ္ရန္ PC မွေန၍ www.icloud.com/find ကိုသြားပါ။ ၂) ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း "All Devices" ကို ႏွိပ္ၿပီး မိမိေရာင္းမည့္ (ေရာင္းလိုက္သည့္) iDevice ကိုေရြးပါ။
  
၃) "Erase iPhone" ကိုႏွိပ္ၿပီး Erase လုပ္ပါ။ 

  

 • message pop up တက္လာပါမည္ (Erase လုပ္ျခင္းျဖင့္ content ႏွင့္ settings မ်ားကို ဖ်က္သြားၿပီး Location ကိုလည္း ရွာေဖြႏိုင္မည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ)၊ "Erase" ကိုႏွိပ္ပါ။


  • Erase လုပ္ရန္ Apple ID ကုိ password ႏွင့္ Sign-In ၀င္ပါ။

     
  • ဤအဆင့္တြင္ မည္သည့္ ဖုန္းနံပါတ္ ႏွင့္ message မွ်မထည့္ပဲ "Next" ႏွိပ္ပါ။ "Done" ႏွိပ္ပါ။  

  • အခုဆိုရင္ iDevice ကို "Erase" လုပ္ေနပါၿပီ။ (iDevice မွာ အလုပ္လုပ္ေနပါၿပီ)။  


  ၄) "Remove from Account" ကို ႏွိပ္ပါ။
  Apple ID ကိုပါဖ်က္ၿပီး အျခားမည္သူမဆို iDevice ကို လြပ္လြပ္လပ္လပ္ သံုးႏိုင္ေစရန္ "Remove" ကို ႏွိပ္ပါ။  


   ၿပီးပါၿပီ...
  အခုဆိုရင္ iDevice ကို iTunes ႏွင့္ ခ်ိပ္ဆက္ မိမိ၏ Apple ID ႏွင့္ SignIn လုပ္၍ iOS 7+ ကို Update/Restore ျပန္လုပ္ႏိုင္ပါၿပီ..

  မွတ္ခ်က္။ ။ (Jailbroken iDevice ျဖစ္ခဲ့ပါက အဝိုင္းလည္ ေနတာမွာတင္ ၾကာေနခဲ့ရင္ DFU mode သံုးၿပီး ခ်ိပ္ဆက္ပါ) 


  Source Ref; ကိုမုိးသိၾကား ၀က္ဆုိဒ္မွာကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
Continue reading ...

ျပည့္စုံ © 2013. All Rights Reserved | Powered by:Blogger

Designed by:Windroidclub