May 07, 2008

နာဂစ္မုန္တုိင္းႏွင့္ပတ္သတ္၍အေရးေပၚေၾကညာခ်က္

Pyae Sone | 8:47 AM |

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေမလ (၂) ရက္ေန႔ေသာႀကာေန႔ညပိုင္းမွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္၀င္ေရာက္တုိက္ခိုက္ခဲ့ေသာ နာဂစ္အမည္ ရွိဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ၊ ပဲခူးတိုင္း ၊ ကရင္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ပ်က္စီးဆံုး ႐ံႈးမႈႀကီးမားခဲ့ၿပီး လူအေသအေပ်ာက္ႏႈံးမွာလည္းထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ဖြယ္ရာအထိ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ ေလမုန္တိုင္းတုိက္္ရုိက္အတိုက္ခံရသည့္ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္ေသာ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံုးမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။ ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္တြင္၉၅%ခန္႔ပ်က္စီးဆံုးရႈံးခဲ့သည္လူဦးေရ၂၂၀၀၀(၆.၀၅.၂၀၀၈)ေန႔အထိေသဆံုးၿပီးလူဦးေရ(၅၀၀၀၀)ေက်ာ္ေပ်ာက္္ဆံုးေနဆဲျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သို႔ေလမုန္တိုင္းတိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ အတြက္ ကုန္ေစ်းႏႈံးမွာ ၂ ဆ ၃ ဆ တက္လာခဲ့ပါၿပီ ၊ အသားငါး ၊ ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈံုးတို႔မွာလည္း အဆေပါင္းမ်ား စြာတက္သျဖင့္ေလမုန္တိုင္း ဒဏ္ခံခဲ့ရေသာျပည္သူလူထုမွာစား၀တ္ေနေရးအတြက္ မႀကဳံစဖူးအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ႀကံဳေတြ႔ေနရပါ သည္။ မုန္တို္င္း ဒဏ္ေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ၊ ဆက္သြယ္ေရး ၊ ေနေရး ထိုင္ေရး ၊ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈ ၊ေသာက္သံုးေရ ျပတ္လပ္မႈႏွင့္ လံုၿခံေရးအခက္အခဲမ်ားကိုစစ္အစိုးရ၏ စစ္တပ္ ၊ ရဲ ၊မီးသတ္ စသည္မည္သည့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားကမွ တစံုတရာ ေျဖရွႈင္းေပးျခင္းမ်ားမရွိေသးေပ ။ သို႔ေသာ္ စစ္အစိုးရမွ၎တို႔၏ စစ္တပ္အရာရွိမ်ား ေနထိုင္ေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြာမ်ားတြင္ စစ္သားမ်ား၀င္ေရာက္၍ ပိတ္ဆို႔ေနေသာ သစ္ပင္မ်ားကိုရွင္းလင္းဖယ္ ရွားၿပီး လံုၿခံေရးအ ၿပည့္အ၀ယူထားခဲ့သည္ ။ က်န္ေနရာမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္အလိုက္ ျပည္သူလူထုမွ မိမိတို႔လံုၿခံဳေရး ၊ စား၀တ္ေနေရး ျပႆနာမ်ားကို ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စနစ္ျဖင့္ေျဖရွင္းေနရသည္။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ခဲ့ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း ေဒသမ်ားကုိ အာဏာပုိင္စစ္အစုိးရမွ သဘာ၀ေဘးဒဏ္က်ေရာက္ခဲ့ေသာ ေဒသမ်ားအျဖစ္ ေၾကျငာခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ယေန႔ထိ ထိေရာက္ေသာ အကူအညီမ်ား ေပးျခင္းမရွိေသးပါ။ ယင္းသုိ႔ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ခံစားေနရေသာ ျပည္သူလူထုမ်ားအား အခ်ိန္မီ အကူအညီမ်ားေပးရန္လုိအပ္ေနပါသည္။ အထက္ပါျပည္သူလူထုခံစားေနရေသာ အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးအားကၽြႏု္ပ္တုိ႔လူထုတရပ္လံုး အတြက္စေတးခံ အေကာင္းဆံုးေျမၾသဇာ အဖြဲ႕အေနႏွင့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အတူအျပည့္အ၀ပူးေပါင္း ပါ၀င္ကူညီႏုိင္ရန္ အတြက္မိမိတုိ႔တက္ႏုိင္သည့္ဘက္မွ ၀ုိင္း၀န္းကူညီၾကပါရန္အသိေပး အေၾကာင္းၾကားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အေကာင္းဆုံးေျမၾသဇာအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ လက္တြဲ၍ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးျခင္း ေဆး၀ါးမ်ားကုိ လွဴဒါန္းေပးျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကပ္ ဆုိးၾကီးက်ေရာက္ေနေသာ ျပည္သူလူထု၏အခက္အခဲအားကူညီႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ မ်ဳိးခ်စ္ျမန္မာမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွလည္း မိမိတုိ႔တတ္ႏုိင္သေလာက္ ေငြအား၊ ပစၥည္းအား ၀ုိင္း၀န္းကူညီပံ့ပုိးေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ စစ္အစုိးရအေနႏွင့္ျပည္သူလူထုရင္ဆုိင္ေနရေသာအ ခက္အခဲမ်ားအားအရင္မေျဖရွင္း ပဲလူထုဆႏၵခံယူပြဲ အားအဓိကထား ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္ ။ ယင္းသုိ႔လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းကုိ ျမန္မာျပည္လူထုတရပ္လံုးႏွင့္အတူ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အဖြဲ႔မွ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္အစုိးရအား ဘားတုိက္ျပန္ေရာက္သည္ အထိတုိက္ထုတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး အေၾကာင္းၾကားသည္။

“မည္သည့္စစ္အာဏာရွင္မွ လူထုအား မအုပ္ခ်ဳပ္ေစရ။”

လူထုတရပ္လံုးအတြက္စေတးခံ
အေကာင္းဆံုးေျမၾသဇာ

No comments:

ျပည့္စုံ © 2013. All Rights Reserved | Powered by:Blogger

Designed by:Windroidclub